Privacy bij Broeders

Als zorgaanbieder hebben wij veel te maken met (vertrouwelijke) klantgegevens. De bescherming van jou privacy is van essentieel belang voor ons. En met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven wij jou graag inzage in hoe wij de privacy van uw gegevens waarborgen. Wij houden ons aan de AVG en ook aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

 

Welke gegevens hebben wij van jou?

Je hebt aan ons de volgende gegevens doorgegeven:

 • naam, adres en woonplaats
 • burgerservicenummer
 • geboortedatum
 • contactgegevens (zoals uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer)
 • gegevens over gezondheid

Deze gegevens hebben wij nodig om aan de zorgvraag te kunnen voldoen, de afhandeling van de (financiële) administratie juist te laten verlopen en om contact met je te onderhouden in verband met nazorg en controle.

Bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over je gezondheid

Ook ontvangen wij gegevens over je gezondheid. Deze medische informatie ontvangen wij direct van jou. Maar ook als er sprake is van een doorverwijzing vanuit de huisarts, fysiotherapeut, instelling of ziekenhuis. Wij zijn verplicht om zorgvuldig met deze medische gegevens om te gaan.

Met deze gezondheid gegevens gaan wij extra zorgvuldig om. Wij gebruiken deze gegevens om te bepalen welke voorziening jij nodig hebt. Voor zover dat nodig is, worden gegevens over jou gezondheid ook gebruikt voor controles door de zorgverzekeraar, het meewerken aan fraudeonderzoek en analyses voor zorginkoop en risicobeheersing.

 

Met wie delen wij je gegevens

Je persoonsgegevens delen wij alleen:

Met de verzekeraar

Om de declaratie naar de zorgverzekeraar te regelen en voor eventuele controles door de zorgverzekeraar op deze declaraties.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Dan sturen we de declaratie door naar de zorgkantoren die de declaratie kan verwerken. Een deel van deze vergoeding komt namelijk uit een andere wet.

Voor onderzoeken

voor klanttevredenheidsonderzoeken kunnen wij jou vragen stellen om onze diensten te verbeteren.

Beveiligde gegevens

Wij passen binnen ons hele bedrijf beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen hebben betrekking op de organisatorische risico’s, menselijk handelen (personeel), inrichting van processen, techniek en fysieke beveiliging. De invulling van de maatregelen is afgeleid van internationaal geldende standaarden, zoals ISO norm ISO27001 en de NEN 7510 norm die specifiek voor de zorg is.

Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Dit gebeurt onder andere door middel van het uitvoeren van risicoanalyses en interne controleplannen en onafhankelijke audits.

Alle betrokkenen bij ons bedrijf zijn tot geheimhouding verplicht. Je mag van ons verwachten dat wij alles doen, wat in redelijkheid van ons verwacht mag worden, om je privacy te waarborgen. Persoonsgegevens zijn intern alleen in te zien voor medewerkers die gegevens nodig hebben om op juiste wijze uitvoering te geven aan uw zorgvraag. je kunt een reden hebben om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens, zoals adres, geheim te houden. Aan zo’n verzoek voldoen wij natuurlijk altijd, binnen de eisen die wettelijk aan ons gesteld worden. De persoonsgegevens die jij geheim wilt houden, zullen dan niet (meer) aan derden verstrekt worden.

 

Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor de zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

 

Beveiligde website

Ook deze website die je nu bezoekt en gebruikt, is natuurlijk beveiligd. Tivano die toegang heeft tot je gegevens op de site, wordt gehouden aan de wetten en regels op privacy gebied. Wij verzamelen en analyseren de gegevens over je bezoek aan deze website om de site te verbeteren en aan de gebruikswensen te voldoen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan kan je in jou eigen browser ‘cookies off’ inschakelen.

 

Welke rechten heb ik dan

Jij hebt recht op:

 • inzage van de gegevens die wij van jou hebben.
 • rectificatie als wij jou gegevens verkeerd hebben verwerkt.
 • gedeeltelijke vernietiging van jou medische gegevens. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • beperking van het gebruik van jou persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je de digitale nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
 • overdraagbaarheid van jou persoonsgegevens, zodat je jou gegevens ook kan doorsturen naar bijvoorbeeld een andere zorgverlener.
 • bezwaar maken tegen het gebruik van jou gegevens.
 • het intrekken van jou toestemming.

 

Vragen staan vrij

Wil je gebruikmaken van een van de bovenstaande mogelijkheden? Of heb je vragen over ons privacybeleid? Stuur dan een een email met het verzoek of vraag. Je ontvangt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand, een reactie op je verzoek of vraag. Als je het niet eens bent met de afhandeling van jou verzoek kan je  daarover een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg of de Autoriteit Persoonsgegevens.